Back to LanguageTool Homepage - Privacy - Imprint

En un i altre cas i donar-se compte

En aquesta frase:
25% en un i altre cas.
On les alternatives són:
[un cas i l’altre]
[un cas i altre]
[un cas i un altre]
[tots dos casos]
[tots dos cassos]

Potser caldria deixar aquestes dues només.

[els dos casos]
[en cada cas]

Pel que fa a la següent:
(*) Transcorregut el terme assenyalat, ha de donar-se compte al tribunal del seu resultat.

«Donar-se compte» és una expressió incorrecta si equival a ‘adonar-se’; és correcta si vol dir ‘retre compte’.
[adonar-se]
Potser caldria afegir [retre compte] perquè fos substituït per un tema d’estil.